•  
  •  
  •  

 

 

Други документи

Годишен план за дейността на училището

 

Правилници

 

Стратегия за развитие на училището

 

Учебни планове

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Програма за превенция ранното напускане на училище

 

Програма за приобщаващо образование

 

Документи за организиране на екскурзии

 

Безопастност на движение по пътищата

 

Вътрешни правила за РЗ

 

Обявление за "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Инфо 143 валидиране

Инфо 149 проверка способности

Инфо 150 признаване от чужбина 1-4 клас

Инфо 153 дубликати

Приемане и преместване

 

 

Календар

 

Контакти