•  
  •  
  •  

 

 

Други документи

Годишен план за дейността на училището

 

Правилници

 

Стратегия за развитие на училището

 

Учебни планове

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Програма за превенция ранното напускане на училище

 

Програма за приобщаващо образование

 

Документи за организиране на екскурзии

 

Безопастност на движение по пътищата

 

Вътрешни правила за РЗ

 

Обявление за "Училищен плод" и "Училищно мляко"